CORONA-reglement:

 

Hou altijd minimum 1,5 m afstand en raak je gezicht niet aan.
Een (katoenen) masker is VERPLICHT als dit moet van de overheid.
Ouders zet uw kind af aan de inkom…
Laat de deuren open, raak de leuning van de trap niet aan.
Kom in karate-gi of sportkledij (pak is niet verplicht) naar de training, voorzie warme kledij voor na de training, want er zijn nie altijd kleedkamers en douches beschikbaar.
Zet je schoenen in de voorziene berging in de zaal.
Toiletten zijn enkel open voor noodgevallen; ga vooraf thuis naar het toilet.
Kom je de dojo binnen, ontsmet je handen…ontsmettingsmiddel is ter plaatse beschikbaar.
In de zaal is een cirkel gemaakt met witte bollen/stippen, ga op een witte bol staan in afwachting van het begin van de training.De trainer zal je een trainingsplaats aantonen. Kinderen gaan zitten op een bol in afwachting van de training
Er wordt alleen kihon en kata getraind bij coronagevaar, geen kumite.
De trainer en/of hulptrainer draagt bij Corona wgedurende de training een masker en gebruikt een shinai of stok om houding-correcties aan te geven.
Hoest of nies in je elleboogplooi.
Kom niet naar de training als je zelf of iemand in de familie covid-19 heeft.
Kom niet naar de training als je koorts hebt, symptomen van verkoudheid of griep hebt
Ben je hersteld van covid-19 wacht om naar de training te komen tot je VOLLEDIG hersteld bent. (herstel even lang als de duur van de ziekte).
Blijf niet hangen na de training.
Er wordt een register bijgehouden van de aanwezigen…
Zie na of uw naam op het register staat.Wie niet op het register staat kan niet komen trainen.
Spontane aanwezigheden van leden van andere clubs of potentiële nieuwe leden kunnen we niet toelaten. Gelieve vooraf contact op te nemen met sensei Filip Vroman

Reglement inwendige orde

Sensei

De lesgever wordt aangesproken met sensei.

De rangorde binnen de club is van hoogste dan naar 9e kyu. Naast de graad speelt de leeftijd een rol. Bij het oplijnen staat de hoogste in graad en/of de oudste, het verst van de deuropening verwijderd.

De sensei heeft in alles het laatste woord.

Dojo

Bij het binnenkomen en verlaten van de dojo wordt gegroet.

In de dojo heerst rust, tijd voor de training kan opgevuld worden met persoonlijke opwarming en stretching.

De dojo wordt betreden op blote voeten.

De sporttas wordt op de daarvoor aangeduide plaats neergezet.

Begeleiders van kinderen worden niet in de dojo toegelaten.

Training

De trainingen beginnen stipt en stoppen stipt. Wie te laat is wacht op de toestemming van de sensei om aan de training te mogen deelnemen.

Wie 15’ of meer te laat is kan niet meer aan de training deelnemen

Wie de training wenst te onderbreken, vraagt hiervoor de toestemming aan de sensei. Hij vraagt ook toestemming om terug te mogen deelnemen. Er worden geen drankpauzes ingelast, tenzij de sensei hiervoor toestemming geeft.

De training start met groeten en eindigt met groeten, volgens de JKA etiquette. Iedereen die deelneemt aan de training doet dit volgens de regels.

Wie tijdens de training gecorrigeerd wordt of na een uitleg door de sensei, bedankt deze met “ossu”

Bij afwezigheid van de Sensei, wordt de les overgenomen door de hoogste in graad, er wordt dan geen kumite-training gegeven.

Indien een lagere gordel aangeduid wordt om een les of een gedeelte van een les te verzorgen, dient iedereen zich daar naar te schikken en hem als lesgever te respecteren.

Vergunning/trainingskaart

Iedereen die deelneemt aan de training is in het bezit van een geldige vergunning.

De vergunning wordt voor het begin van de training op de daarvoor voorziene plaats gelegd, samen met eventuele trainingskaart. Trainingskaarten die niet voor de les aangeboden werden kunnen niet ter invulling op een eerstvolgende les aangeboden worden.

Gsm 

Voor de training worden de gsm’s uitgeschakeld. Mensen die een gegronde reden hebben om de gsm aan te laten (ordediensten, ouders met een thuiswacht..) leggen hun gsm op de daarop voorziene plaats….

Kledij

De kledij tijdens de training is een witte karate-gi. Vooraan op borsthoogte kan/mag het JKA logo of de club-badge aangebracht worden. Eventueel op de mouw rechtsboven het logo van de club. Alleen dames kunnen hieronder een witte onbedrukte t-shirt/en of borstbescherming dragen.

De eerste drie trainingen kan men een trainingsbroek en t-shirt dragen.

Ringen, kettingen,piercings,hoofdbanden…enz kunnen gevaarlijk zijn tijdens de training en zijn daarom niet toegelaten.

Het omkleden gebeurt in de kleedkamer. De kleding wordt in de sporttas meegenomen in de trainingszaal.

De kleedkamer wordt altijd proper achtergelaten.

De karate-gi wordt vlak voor de training aangetrokken en vlak na training weer afgedaan.

De karate-gi is in onberispelijke toestand, geen scheuren, geen bloedvlekken…

De karate-gi wordt regelmatig gewassen.

Volgens de graad wordt de bijpassende gordel gedragen, op de juiste manier geknoopt.

Beschermkledij 

Het dragen van protectie wordt tijdens alle trainingen aangeraden. Wie dit niet doet, doet dit op eigen verantwoordelijkheid.

Het dragen van handschoentjes gebeurt enkel tijdens de kumite trainingen en op vraag van de sensei.

Alleen de door de JKA erkende handschoenen zijn toegelaten.

Gezondheid en hygiëne

Wie ziek is kan niet aan de training deelnemen om eigen gezondheid en die van anderen niet te schaden.

Nagels van vingers en tenen worden kort geknipt.

Wie om een of andere reden bepaalde oefeningen niet kan doen, brengt de sensei hiervan op de hoogte voor de aanvang van de training.

Wie aan de training wenst deel te nemen, zorgt er voor dat zijn lichaam verzorgd is, eventueel kan voor de training een douche genomen worden.

Lange haren worden voor de training ingebonden.

Drugs zijn verboden

Wie onder invloed is van alcohol, kan niet aan de training deelnemen. Wie dit toch doet wordt gevraagd de training te verlaten. Herhaalde inbreuk wordt gepast bestraft.

Roken is een vorm van respectloosheid tov anderen en van zijn eigen lichaam en hoort niet thuis binnen het karategebeuren.

Het is vanzelfsprekend dat geen enkele vorm van doping wordt getolereerd.

Foto’s, multimedia

Er kunnen geen foto’s of opnames van de trainingen gemaakt worden zonder de toestemming van de sensei.

Foto’s genomen tijdens de trainingen kunnen gebruikt worden voor karatedoeleinden (bv website).

Wanneer foto’s of opnames gemaakt worden, zal dit voor de aanvang van de training aangekondigd worden. Wie dit niet wenst kan dit dan kenbaar maken.

Examens 

2 keer per jaar worden examens georganiseerd, hetzij binnen de club hetzij extern deelnemen aan examens.

De Sensei(s) draagt de kandidaten voor.

Voor elk examen dient het examengeld betaald te worden.

Na het slagen voor het examen kan men de gordel aanpassen.

 

 

Elke inbreuk op één of meerdere van bovenstaande reglementen kan leiden tot uitsluiting

 

facebookby feather